Gebaenderter Milchling (Hainbuchenmilchling) 
    Lactarius circellatus 1

Gebaenderter Milchling (Hainbuchenmilchling), Lactarius circellatus

Gebaenderter Milchling (Hainbuchenmilchling) 
    Lactarius circellatus 2

Gebaenderter Milchling (Hainbuchenmilchling) Lactarius circellatus

Wert: Ungeniessbar