Viersporiger Nitrathelmling Mycena stipata 1

Viersporiger Nitrathelmling, Mycena stipata

Viersporiger Nitrathelmling Mycena stipata 2

Viersporiger Nitrathelmling, Mycena stipata

Wert: Ungeniessbar