Goldammer 1 Emberiza citrinella

Goldammer, Emberiza citrinella

Goldammer 2 Emberiza citrinella

Goldammer, Emberiza citrinella